Recht en Religie

rechtvoetvoet

Woning Paulus Voet – Kromme Nieuwegracht 33. Ook van Johannes Voet: die groeide er op.

Inleiding
In dit hoofdstuk laat Frits Broeyer zien wat de gevolgen zijn van het handelen in strijd met Vrijheidsrechten en van godsdiensttwisten op de wetenschap aan de Utrechtse universiteit en in het bijzonder aan de faculteit Rechtsgeleerdheid. Het Catharijneconvent wijdde in 2013 een tentoonstelling aan “Vormen van verdraagzaamheid, Religieuze (in)tolerantie in de Gouden Eeuw”. Wat is nieuw? In de Volkskrant van 7 september 2013 stond een artikel van Timor El-Dardiry “De lessen van de “boze paap”, Katholieken waren ooit zo omstreden als moslims”. De auteur maakt duidelijk dat we nog heel wat kunnen leren uit het verleden. L’histoire se répète.

Willibrord
De geschiedenis van de stad Utrecht gaat terug tot in de Romeinse tijd. De toenmalige naam van de nederzetting ‘Traiectum’, bleef bewaard als Latijnse vertaling van Utrecht, waarom de titel van Caspar Burmans’ in 1738 verschenen Traiectum Eruditum dan ook in het Nederlands luidt: “Het geleerde Utrecht”.[i] Maar de geschiedenis van de stad begint in feite pas echt, toen de in Engeland geboren, Ierse missionaris Willibrord er ter plaatse in 695 in overleg met de paus een bisschoppelijke zetel vestigde. Willibrord kon zich tegen de expansiedrang van de Friezen handhaven dankzij de steun van het Frankische rijk. Erkentelijk voor die militaire bijstand wijdde hij een van de twee door hem in Utrecht gestichte kerken, de voorloper van de Domkerk aan de Frankische heilige Martinus van Tours, aan Sint-Maarten. Ooit sneed deze heilige met een zwaard de helft van zijn mantel af ten behoeve van een bedelaar. De twee kleuren van de Utrechtse vlag rood en wit herinneren aan deze daad en symboliseren Sint-Maarten tegelijkertijd als patroon van de stad. Op het Janskerkhof bevindt zich een ruiterstandbeeld voor Willibrord.

Het standbeeld van Willibrord is vervaardigd door de Belg Albert Termote. Toen het in 1947 onthuld werd verstoorden studenten van rechts-reformatorische huize de plechtigheid. De universitaire autoriteiten overwogen even zware strafmaatregelen tegen deze studenten, maar zagen hiervan in tweede instantie vanaf om de zaak niet nog meer publiciteit te bezorgen dan deze al kreeg.[ii] De reformatie bracht in de zestiende eeuw een blijvende breuk in het christendom teweeg. Utrecht had er na het missiewerk van Willibrord inmiddels ruim acht eeuwen als katholieke stad op zitten. Er volgden twee eeuwen als gereformeerde stad, zij het kortstondig gereformeerd in een bredere betekenis van dat woord. In 1618 maakte prins Maurits met de afdanking van een Utrechtse stadsmilitie, de ‘waardgelders’ op de Neude, een eind aan een intermezzo van remonstrants gereformeerde hegemonie.

Stichting universiteit
Toen de Utrechtse universiteit in 1636 werd gesticht, was de gereformeerde kerk in de stad de enige officieel erkende kerk, net als elders in de Republiek der Verenigde Nederlanden trouwens. Veel mensen waren echter lid van andere geloofsgemeenschappen, in de eerste plaats de katholieke. Een aanzienlijk percentage van de stadsbevolking hing voorts remonstrantse, lutherse of doopsgezinde opvattingen aan. Die andere denominaties hadden te maken met beperkende bepalingen, in de eerste plaats wat het samenkomen betreft. Openbare uitoefening van de godsdienst was alleen aan de gereformeerden toegestaan. Niet-gereformeerden misten dat recht. Het Utrechtse stadsbestuur steunde de gereformeerde kerk op allerlei manieren. Zo betaalde de overheid de traktementen van de gereformeerde predikanten en salarissen van anderen die in dienst van de gereformeerde kerk stonden. Vanwege de met het verbod op de openlijke uitoefening van de katholieke religie samenhangende onteigeningen in 1580 stond haar hiervoor het nodige geld ter beschikking. De oprichting van de Illustre School in 1634 en vervolgens van de universiteit in 1636 gelukte financieel dankzij de rijkdommen van de katholieke kerk, die de stad in handen had gekregen. De eerste rector magnificus van de Utrechtse universiteit was Bernardus Schotanus, hoogleraar rechten en wiskunde. Toen hij in november 1635 zijn professoraat aanvaardde, begon hij zijn rede dan ook terecht met het welkom heten van overheidspersonen.

Schotanus’ inaugurele rede is interessant, omdat hij als onderwerp de ‘eutaxia’, goede ordening van scholen, als onderwerp gekozen had.[iii] Hij hoopte uiteraard op een fraaie toekomst van de nieuwe onderwijsinstelling, waarvoor zijn vak rechtsgeleerdheid met zijn traditie van het met regels richting aan de samenleving geven immers een passend stramien kon leveren. Bij de term ‘eutaxia’ kon dan bovendien nog gedacht worden aan een behoorlijke samenwerking tussen degenen die onderwijs gaven. Read more

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Uitgelicht ~ Caspar Burman (1696-1755)

Titelpagina van de eerste editie (1738) van Caspar Burmans Traiectum Eruditum

Titelpagina van de eerste editie (1738) van Caspar Burmans Traiectum Eruditum

Caspar Burmans Traiectum Eruditum.
Een verblijdend gevolg voor Utrecht van de stichting van de universiteit in 1636 was de groei van de intelligentsia. De reputatie van grote geleerden onder de professoren straalde af op de stad. Het door Caspar Burman in 1738 gepubliceerde Traiectum Eruditum zou vermoedelijk ongeschreven gebleven zijn, als Caparus Burmannus, zoals hij voor zijn lezers wilde heten, niet tal van hoogleraren ter sprake had kunnen brengen. Trouwens ook in Utrecht geboren zonen van hen bleken zich nogal eens zo in de wetenschap onderscheiden te hebben, dat zij in zijn boek een plaats verwierven. In een lofdicht, dat Johannes Alexander Röell – een zoon van de hoogleraar Herman Alexander Röell – ter ere ervan schreef, had deze het terecht over een Burmannengeslacht (gensBurmannia). Sinds de komst in 1662 van Franciscus Burman als hoogleraar theologie naar Utrecht hadden ook twee zoons er een professoraat bekleed.

Caspar Burman zou ongetwijfeld de laatste geweest zijn om te beweren dat Utrecht voorafgaand aan de stichting van de universiteit intellectueel geen betekenis had gehad. De Hieronymusschool was een voortreffelijke onderwijsinstelling. Zij leverde leerlingen af, die zich menigmaal ontwikkelden tot wetenschappers van formaat. Caspar Burman had eerder een biografie gewijd aan de in Utrecht geboren paus Adrianus VI. Het zegt iets over zijn instelling, dat de trots op deze stadsgenoot het won van opvattingen waar hij als gereformeerd protestant voor stond. Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, riep bij hem associaties op die men bij een katholiek zou verwachten. Wat paus Adrianus betrof ruimde hij tevens voor de schilder van diens portret, Jan van Scorel, een plaats in. Onbevooroordeeld beschreef Burman de levensloop van Heribert Rosweyde, een lid van de Jezuïetenorde. Deze Rosweyde, die Utrecht had verlaten vanwege het verbod op de openbare uitoefening van de katholieke religie, verzamelde heiligenlevens en legde daarmee de grondslag voor de vanaf 1649 door de Bollandisten uitgegeven Acta Sanctorum.

Het aantal door Caspar Burman opgenomen biografische schetsen van protestantse theologen was uiteraard veel en veel groter. Maar ook in de keuze van hen gedroeg hij zich allerminst eenkennig. Terecht kreeg de remonstrant Johannes Wtenbogaert de hem toekomende aandacht. Hij besteedde zowel aan zijn ‘avus’, grootvader Franciscus Burman als aan de man die zich zo diametraal anders over theologische vraagstukken uitte, Gisbertus Voetius, een flink aantal pagina’s. Ook geestverwanten van Voetius als Guilielmus Saldenus en Anna Maria van Schurman – het boek zou volgens de titel alleen over ‘viri’, mannen gaan – kwamen aan bod. Het is echter niet moeilijk om vast te stellen, dat geestverwanten van Franciscus Burman hem veel meer aanspraken dan die van Gisbertus Voetius.

Caspar Burman droeg Traiectum Eruditum op aan zijn vader Petrus Burman, die zijn arbeid als hoogleraar welsprekendheid, geschiedenis en Grieks te Utrecht, van 1715 af in Leiden voortzette. Omdat deze nog leefde, ontbreekt een artikel over hem. Caspar Burmans biografische interesse moge de aanleiding zijn om een element in zijn vaders biografie te belichten, dat op een wandeling door juridisch Utrecht aandacht waard is.

Caspar Burmans vader Petrus Burman
Van 1709 tot 1713 zijn er in Utrecht processen gevoerd, waarvan Petrus Burman het middelpunt was. In de latere biografische literatuur komen die uitvoerig aan bod. Samuel Johnson vermeldt er in zijn kort na diens dood in The Gentleman’s Magazine gepubliceerde necrologie ‘The life of Peter Burman’ nog niets over. Caspar Burman deed net als Paulus en Johannes Voet zijn best om de familie-eer hoog te houden.

Gelukkig voor hem lukte dit gemakkelijker met de dedicatie van het boek aan zijn vader dan met een eventueel ‘vita’. Caspar Burman kon hierin voorbijgaan aan de beschuldiging als zou zijn vader in 1708 een buitenechtelijk kind verwekt hebben. Die aantijging leidde tot een stortvloed van pamfletten, waaronder schotschriften. Een artikel in het Harvard Library Bulletin, jaargang 2000, over Petrus Burman concentreerde zich juist op dit punt.[xii] De schrijfster ervan is het te doen om de toespelingen in een van die schotschriften, maar deelt in een inleiding mee wat er allemaal precies gebeurd zou zijn.

Bron numero één hiervoor is Proces, Geventileert voor den Ed. Hove van Utrecht tusschen Dina van Spangen …, Als Moeder ende Mombersse voor haare onmondige Dogter Dina van Woudenberg, … in cas van defloratie. Contra Petrus Burmannus, Rotterdam 1709.

Tijdens de Utrechtse kermis van juli 1708 verbleef een 21-jarige Haagse dienstbode Dina van Woudenberg enkele dagen bij haar moeder te Utrecht. In een gesprek op straat nodigde de weduwe van een koperslager het dienstmeisje uit om ’s anderendaags, woensdagmiddag 11 juli, bij haar in de Bakkersteeg langs te komen.[xiii]

In haar woning zou zij een weduwnaar te spreken krijgen, die een minder zware baan in de huishouding ter beschikking had. De kennismaking met deze persoon bleek plaats te moeten vinden in een bovenkamer. Een paar glazen wijn deden de rest. Tweemaal vond er een ‘vleesselyke conversatie’ plaats. Op 17 november 1708 vervoegde Dina zich blijkens de aanklacht bij Petrus Burman. Intussen wist zij, dat hij degene was met wie zij in juli in contact kwam. Zij gaf de hoogleraar een briefje met de mededeling, dat ze zwanger was en geld nodig had. Dit verzoek liep in januari 1709 uit op een proces, want Burman ontkende, met als verweer dat men zijn naam trachtte te bekladden en het dus om een geval van smaad ging. Van Burman werd een genoegdoening groot 3000 gulden geëist, een bedrag van 300 gulden om de kosten van de bevalling te bestrijden plus geld voor de alimentatie. Petrus Burman schreef de tegenpartij lichte zeden toe. Dina van Spangen en haar dochter meenden hun positie te versterken door Burman voor te stellen als een notoir vrouwenjager. De dienstbode zou bovendien maagd geweest zijn. In de pamfletten kreeg Burman het met name hard te verduren over de doorgegeven staat van weduwnaar, vandaar een titel als De Gewaande Weeuwnaar.

De juridische strijd vertoonde nog een ander aspect, doordat Petrus Burman ongeveer gelijktijdig een aanklacht ingediend had tegen de arts Daniel Voet. Nadere bijzonderheden over het motief hiervoor zijn te vinden in het twee jaar later uitgegeven Proces, Geventileert voor den Ed. Gerechte van Utrecht tusschen den Heer ende Mr. Petrus Burmannus, … in cas van injurien. Contra den heer Daniel Voet, …, Rotterdam 1711.

Burman herinnerde aan de vete tussen zijn vader Franciscus Burman en de grootvader van de door hem aangeklaagde arts Gisbertus Voetius als grondoorzaak van de poging om zijn goede naam aan te tasten. De Voetiaanse darm was nog niet ‘uytgescheten’, heette het. Hij legde omstandig uit, hoe het gerucht over zijn beweerde misstap door toedoen van de arts Daniel Voet in de wereld gekomen was. Voet ontkende dit in een al even breedvoerig tegenbetoog. Het verhaal over de defloratie deed al eerder de ronde, stelde hij. Degene aan wie hij het verteld zou hebben, had er omgekeerd juist hem van op de hoogte gesteld, en zelfs die persoon was niet de aanvankelijke verspreider. In dit proces tegen Daniel Voet kwam alles eveneens tot in de kleinste details aan de orde. De uitgave ervan telt 91 pagina’s. Zo wordt ook hier bijvoorbeeld stapsgewijs in een dialoog uit de doeken gedaan, hoe het dienstmeisje er op 13 november 1709 bij een collega-arts van Daniel Voet achter kwam dat zij zwanger was. Zij zou geen andere veroorzaker van haar zwangerschap kunnen noemen dan Burman: “Ik kan niemand noemen, al souden sy my met vier paarden van malkanderen trekken”.

Het proces tegen Burman eindigde onbeslist. Na een nieuw, mede door de echtgenoot van de inmiddels getrouwde Dina van Woudenberg aangespannen rechtsgeding kwam het Hof van Utrecht op 3 juli 1713 dan tenslotte tot de conclusie, dat Petrus Burman geen schuld had aan het hem ten laste gelegde.

In 1715 vertrok Burman naar Leiden. Het gebeurde in Utrecht deed hem kennelijk geen kwaad. Om echter nog even terug te keren tot Caspar Burman, de zeer belezen auteur van Traiectum Eruditum: Het zal je vader maar wezen!

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Dilemma 9 – Recht en religie

Dilemma9Veel wetenschappers beschouwen de universiteit als een vrijplaats voor het ontwikkelen en het vrijelijk uiten van ideeën.

Mag een universiteit wetenschappers verbieden hun geloof tot uitdrukking te brengen in hun onderwijs en wetenschapsbeoefening?

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Is Malfunctioning US Democracy Responsible For Climate Change? An Interview With Graciela Chichilnisky And Heikki Patomaki

may-2015-public-hearing

Heikki Patomaki

As the climate change crisis continues unabated, it is becoming increasingly clear that the absence of global governance is a major factor in our failure to take necessary action for protecting the future of the planet. But an equally significant factor behind this failure is the dysfunctional state of the American political system as the global superpower’s elected officials continue to deny the global warming phenomenon and to insist on a business as usual approach vis a vis the environment in general and climate change in particular — in spite of the fact that the majority of the American people have a different view on the matter.

To what extent is the absence of global governance and the malfunctioning US democracy responsible for climate change? What will it take to turn things around and rescue humanity from an unmitigated disaster of its own making? Can technology provide a way out? These issues are debated below in a joined interview with two leading scholars: Graciela Chichilnisky, a world renowned economist and mathematician, Professor of Economics and of Statistics at Columbia University and Visiting Professor of Economics at Stanford University), and a leading force in the climate change battle (architect and author of the Kyoto Protocol Carbon Market, CEO and cofounder of Global Thermostat), and Heikki Patomaki, Professor of World Politics at the University of Helsinki, Finland, and a leading authority in the field of global governance.

J. Polychroniou and Marcus Rolle: Climate change has emerged in early 21st century as the most critical global problem, although there still continues to be plenty of denial and inexcusable political inertia across the globe. In this context, to what extent is the difficulty of addressing climate change a problem related to the absence of global governance?

Heikki Patomaki: Global governance in this field is not entirely absent, as witnessed by the Kyoto Protocol and Paris Agreement, but it is seriously lacking in many important ways. A key reason for why proper global governance – or government – is needed is that individual state-actions and world markets are often poor in preventing unnecessary, unneeded and unwanted worldwide developments from happening. World markets and separate states may generate economic crises and downturns or global warming or other unsustainable developments. Without legitimate and well-functioning common institutions it is also difficult to take action against underdevelopment, uneven industrialization or growth, or global accumulation of privileges and power – all of which may also be self-reinforcing processes in the absence of proper countervailing responses. Moreover, these processes can also trigger and strengthen conflicts among states, which may lead to securitization, even to arms-race and wars.

We can talk about reflexive self-regulation when knowledge about the way the social systems – including the world system as a whole – function is applied recursively in interventions that aim at avoiding unwanted or achieving desired outcomes. But what is unwanted or desirable is always an ethico-political question. Not only are different anticipations about the possible and likely futures involved in the politics of climate change, but so are assumptions concerning justice or the extent to which either actual or administratively created simulated markets can regulate themselves.

Chichil

Graciela Chichilnisky

Graciela Chichilnisky: Globalization emerged after World War II fostered by the Bretton Woods Institutions that were created in 1945: The World Bank, the IMF, the WTO. They provided governance of the world economy for the first time in history. The United Nations and its various organizations emerged in that same period, and offered diplomatic and political governance. But by their own design, the Bretton Woods institutions shaped the world economy, and, also by design, they were dominated by the United States, which emerged as the sole economic power after the destruction caused by WWII. It is not surprising, therefore, that the main obstacle for the global governance of climate change originates in the USA — in particular in the US Congress, which seems to be out of step with the American people. Economics, indeed industrialization as fostered by the Bretton Woods institutions and the USA as the chief supporter, is deeply anchored at the source of climate change. The Bretton Woods organizations enforced an economic model based on industrialization with deep and extensive overuse of natural resources of all types and particularly of fossil fuels as a source of energy. The world’s resources were extracted by developing nations and exported at low prices and overconsumed in the industrial nations. Climate change is a physical fact, but its origins are economic. There is nothing that can be done about climate unless we change our prevailing economic models and institutions including the overuse of global resources such as water, air, biodiversity, and fossil fuels. These are the economic factors at the source of the problem: the governance of the world economy we have is forcefully imposing a pattern of economic growth – and defining economic progress – in a way that may have been possible a hundred years ago but is no longer feasible now. Economic progress as defined by the Bretton Woods institutions will in all likelihood lead to catastrophic climate change and even to the extinction of the human species, destroying globally the sources of clean air, drinkable water, biodiversity, and a stable climate that are our basic needs for survival. We need to change the global governance of the world economy for our species to survive. The United Nations governance is anchored on the concept of nation states –it uses a “one nation one vote” principle, while the Bretton Woods institutions use “one dollar one vote”, governance is determined by the dollar amount that a nation controls. Nation states are a relatively new concept in human history, and there is nothing that a single nation can do by itself to avoid the worst outcomes of climate change which is a global phenomenon, since CO2 concentration is the same everywhere in the planet, whether it is measured in New York, in Beijing, in Madrid or in Buenos Aires it is always the same. Each continent has enough fossil fuels to cause climate change by itself, affecting the entire world, Africa could cause trillions of dollars in losses to the USA, for example, just by burning its own coal. The issue is global and cannot be resolved by any single nation: it is truly a global issue and our global governing institutions are not appropriate for the challenge. Lord Nicholas Stern said that Climate Change is “the biggest externality in the history of humankind” and yet our economic governing institutions are based on markets for private goods that completely disregard externalities. We need new global governing institutions and a new economic discipline focused on internalizing externalities in order to face the climate challenge. This is the global carbon market I designed and wrote into the Kyoto Protocol achieves for the atmosphere. Traditional economics with private goods and private markets, with governing institutions based on nation states and private market values do not make the cut.
Read more

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

The RQ ~ Full Circle

auke-1971

Foto Paul Janssen

The wheel is come full circle.  Shakespeare ~ King Lear

The Quarterly is doing well. The number of monthly visits to our website is steadily increasing, and we receive a lot of article submissions, as well as full text books. In the coming months we will reveal a few new sections of the website. What started as a pamphlet for the books we published, is well on the way to becoming a platform where science, journalism and debate meet.

In the past year, 2016, we have made some choices. The most visible of those is the diminished role of our publishing company, Rozenberg Publishers. Although we will still publish some books, there will not be many new titles annually. See also: http://rozenbergquarterly.com/publishers/

Because nothing is more fun than making a newspaper, our attention will mainly be focused on the RQ. In accordance with our mission statement, we want to develop it into a full-fledged platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress.

I have come full circle by choosing to focus on the Quarterly. The picture shows me on the Nieuwstad in Leeuwarden, selling monthly magazine Kaktus – a magazine we published with tremendous pleasure in 1971/72. We not only dissected and sometimes destroyed local politics, we also had a pretty good vision of how the world should and could be.
On Saturdays we took to the streets to try and sell our print run of 500 copies. After a year we had to quit. We were too successful, which led to ideological discussions that bring a smile to my face when I think about them.

Not much has changed. Making a newspaper is still the best thing there is. One thing that has changed, is that today we would like to get as many readers as possible. And we dream about those readers hitting the donate button at least once a year. So we might just reach a couple million readers in five years, who believe in the power of reading. To us that means the sharpening of the imagination. It makes the world a bigger place.

Finally, some practical information:
Telephone in the mobile age
Because we work remotely, and in different places most of the time, we no longer have a fixed office phone line.
Contact: info@rozenbergquarterly.com

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Revisiting The New Deal: Lessons For A World In Dire Need Of Sustainable Social Change And Economic Development

photo

C. J. Polychroniou

Few policies and programs designed to promote economic recovery and social reform have attracted as much attention as those associated with President Franklin D. Roosevelt’s New Deal during the 1930s when the U.S. economy had plunged into its worst economic crisis in its history. And with good reason: the New Deal programs, although initially opposed by the major financial and corporate interests of the country, partly out of horror that they represented a step towards “socialism” and partly out of fear that they would pose an obstacle to their profit-maximizing pursuits by narrowing the scope of labor exploitation, kept capitalism alive and staved off social unrest and rebellion. The New Deal planners achieved this by abandoning the myth of pro-market solutions to economic crises and relying instead on a set of massive government interventions.

Among other things, the New Deal programs centralized planning (National Industrial Recovery Act) and funded under this plan the construction of large–scale public works (Public Works Administration) as a means of providing employment for millions of jobless workers, reformed the banking system with the GlassSteagall Act, provided integrated solutions to the needs of the economies of several depressed Southern state (Tennessee Valley Authority) and set up a federally-guaranteed pension system (Social Security Act).

The New Deal programs provide a glowing example of how powerful the role of government can be in rescuing an economy from complete collapse, delivering relief to millions of lives tossed aside by a socio-economic system with an inherent tendency to treat people as if there were things, and reducing the gap between rich and poor.

The New Deal wasn’t a revolution, but it did save many people’s lives. It did not end the depression, but it might have (although this is still highly debatable) if FDR hadn’t decided in 1937 to cut back stimulus because of his concerns about inflation and the federal deficit. The New Deal also laid the basis for what could have been very positive changes in the years that followed, had it not been beaten back by the bitter class war fought by what Noam Chomsky calls “the highly class conscious business classes,”[i] assisted by the powerful weapon of anti-communist hysteria.

Thus, the New Deal is widely seen as one of the greatest experiments of active state intervention under capitalism, so it’s little wonder why the political thinking behind the New Deal-era projects is also regarded by many as an ideal model to inform policy intervention in today’s world as the advanced capitalist economies are once again in the throes of a serious economic and social crisis marked by stagnant or anemic growth, rising unemployment and social exclusion, extreme levels of inequality, and rapidly declining standards of living.

While far from being thoroughly Keynesian, some of the New Deal projects fall firmly into counter-cyclical demand management schemes, especially some of the second New Deal programs such as the Works Progress Administration (1935-1943), and it is primarily these aspects of the New Deal experimental programs (including the Civil Conservation Corps) that serve as a guide to the call of many progressive and non-orthodox economists for the adoption of a New Deal for the 21st Century.[ii]

However, aside from the obvious question as to whether it is feasible to resurrect the reformist zeal of the New Deal in today’s world, there are some annoying facts about active state intervention under capitalism as well as some disturbing realities about capitalism itself which cannot be overlooked or ignored by those committed to an alternative social order. Read more

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Raymond Carver ~ Dreams Are What You Wake Up From

Music: I Can’t Stop Loving You ~ Bobby Vinton

Electric Cereal https://www.youtube.com/channel/

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Removing Carbon Dioxide From The Air To Fix Climate Change: An Interview With Graciela Chichilnisky And Peter Wadhams

wadhams

Peter Wadhams

Climate change and global warming, caused by greenhouse gas emissions, pose a grave threat to humanity — even greater perhaps than that of nuclear weapons. Yet, just like with nuclear weapons, political inertia stands on the way of tackling the massive problem of climate change in an effective and meaning way. Moreover, the challenge of averting a climate change catastrophe can be met at the present juncture with the aid of carbon negative technology that can suck CO2 from the atmosphere and thus stabilize and even begin reversing the warming of the planet.
Indeed, in the interview that follows, leading economist and climate change authority Graciela Chichilnisky, author and architect of the Kyoto Protocol Carbon Market and CEO and cofounder of Global Thermostat, and Peter Wadhams, Professor of Ocean Physics at Cambridge University and UK’s most experienced sea ice scientist, highlight the necessity of sucking carbon dioxide from the air as the only way available right now to save the planet from the threat of climate change and global warming.

Chichil

Graciela Chichilnisky

J. Polychroniou with Marcus Rolle: Climate change poses a massive threat to the world economy, to human civilization and to the planet on the whole, yet little seems to be done by the world community to break cultural and political inertia. What’s your explanation for climate change inertia?

Graciela Chichilnisky: Climate change involves extraordinary and unprecedented risks that people and organizations are ill equipped to deal with. Put simply, most people do not know what can be done about it, and they do not even know how to think about climate change. This paralyzes them from action. In addition, there is an erroneous perception that the economic costs of taking action against climate change are too high making action impossible in economic terms, which is untrue. The global scope and complexity of the issue defies standard knowledge and paralyzes most people, and this couples with economic interests of groups and businesses that are invested in conventional energy sources such as fossil fuels. About 45% of all global emissions come from electricity plants, which are a $55 trillion global infrastructure that is 87% run by fossil fuels.

Exxon Mobil is facing several law suits after allegedly misleading the public about the risks of climate change caused by burning fossil fuels, the source of their revenues, and presenting obstacles for solutions. Dated economic interests couple with denial, ignorance and fear, and cause climate change inertia. Because the issue is complex, even well-meaning people and organizations can be confused or ill informed. For example, the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which is the single global organization responsible for preventing climate change, and its Green Climate Fund created recently to make funding available to avert climate change, focus on “adaptation and mitigation” towards climate change, particularly in the developing nations that will suffer the worst damages. This would be a natural reaction to disasters such as earthquakes, droughts or tornados, which are of a smaller magnitude. The situation is quite different with climate change. It is not possible for human societies to adapt or mitigate the global damages caused by catastrophic climate change, and we should be focused on resolving the problem rather than in adapting to it, or mitigating it after the fact. The North and the South poles are melting, raising the world’s oceans ravaging coastal areas around the world and eventually submerging under the swollen seas 43 island nations that make up about 20% of the UN vote. Very little can be done to “adapt and mitigate” the human damages in a nation that is quickly and inexorably submerging under the oceans. There is no way to adapt to the chaos and destruction in large cities like New York as they face several disasters a year of the scope of hurricane Sandy, severing access to electricity and drinking water and to law and order, making transportation and working conditions impossible, with cars and vehicles floating in the flooded streets. Read more

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

The School Of Life ~ Sociology – Alexis De Tocqueville

Alexis de Tocqueville was a 19th century French aristocrat with some crucial things to tell us about the strengths and weaknesses of that once-new and now widespread political system: democracy. Please subscribe here: http://tinyurl.com/o28mut7
If you like our films take a look at our shop (we ship worldwide): http://www.theschooloflife.com/shop/all/

image_pdfimage_print
Bookmark and Share
 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter


 • Ads by Google
 • Archives